Give Me One Minute

नमस्कार


स्मितम् कुरु एवम् शान्तम् भव
कृप्या निज उर मध्ये प्रथमे बिन्दौ केन्द्रितम् कुरु। एक क्षण समयघटिकायाम् शब्दम् कुरु एवम् निज नेत्रे निमीलय।

Minute
1 2 3 5 7 15 30